ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Εμπειρία και Υπευθυνότητα στις Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας. Επίσης μπορούμε να σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου με στόχο την εξυγίανση της από παλαιότερες οικονομικές εκκρεμότητες.

 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία)
 • Ίδρυση / Διακοπή εργασιών
 • Σύνταξη ταμειακών ροών
 • Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων
 • Έλεγχος δαπανών και φορολογική τους στήριξη

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φροντίζουμε για την έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις. Η πολύχρονη εμπειρία μας αποτελεί εχέγγυο για την άμεση και υπεύθυνη επίλυση των εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

 • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
 • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Επιμέλεια και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια

Φορολογικές Δηλώσεις

Από την ίδρυση της η Log-estirio E.E. προσφέρει, αδιάλειπτα, σημαντικές υπηρεσίες συμβουλευτικής επί λογιστικών και φοροτεχνικών θεμάτων. Εξ αρχής η φιλοσοφία μας ήταν η παροχή σύγχρονων φορολογικών λύσεων και η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Με πολύπλευρη γνώση του αντικειμένου, μεθοδικότητα και συνέπεια προσφέρουμε, όλα αυτά τα χρόνια, ποιοτικές υπηρεσίες και άμεση εξυπηρέτηση σε κάθε είδους φορολογικό ζήτημα. Η πολύχρονη εμπειρία και η διαρκής ενημέρωση του προσωπικού μας σε φορολογικά θέματα σε συνδυασμό με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ολοκληρωμένες λύσεις και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με γνώμονα την αποτελεσματικότητα

 • Δηλώσεις φόρου εισοδημάτων Ε1
 • Δηλώσεις μισθωμάτων Ε2
 • Δηλώσεις Α21
 • Δηλώσεις ακινήτων Ε9
 • Αιτήσεις ΚΕΑ
 • Αιτήσεις πετρελαίου θέρμανσης
 • Αιτήσεις επιδόματος ενοικίου
 • Δήλωσεις Μισθωτηρίων
 • Δηλώσεις Αγροτών Ε3

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Η εξόφληση των εργαζομένων και των συνεργατών μπορεί να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και να σας απασχολεί από την κύρια εργασία και εποπτεία σας. Στο Log-estirio E.E. σας καλύπτουμε κ σε αυτό. Διαθέτουμε και παρέχουμε απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση της μισθοδοσίας, εκτυπώνει όλες τις αναγκαίες μισθοδοτικές καταστάσεις και αναλυτικές αποδείξεις ατομικών αποδοχών και εκδίδει τα λογιστικά άρθρα για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησής σας. Αναλύουμε τα κόστη μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων, συντάσσουμε και υποβάλλουμε στην επιθεώρηση εργασίας τις απαραίτητες πληροφορίες με βάση την εργατική νομοθεσία.

 • Σύνταξη και υποβολή του εντύπου απόδοσης του φόρου αποζημίωσης στην εφορία
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας για το τρέχον ή και το επόμενο έτος
 • Υπολογισμός αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις εταιρικές σας ανάγκες
 • Επιλεκτική επεξεργασία για ανώτατα στελέχη ή αλλοδαπό προσωπικό
 • Παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων
 • Σύγκριση με τους μισθούς των εργαζομένων σας
 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών
 • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ
 • Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΕΦΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ
 • Σύνταξη και υποβολή αναγκαίων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης
 • Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών κρατήσεων και αποδοχών των εργαζομένων μέχρι την έκδοση των σχετικών μηχανογραφημένων ενσήμων
 • Υποστήριξη διαδικασίας πληρωμής εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, (εφόσον ζητηθεί)
 • Διαδικασία απογραφής στον ΕΦΚΑ και έκδοσης βιβλίου νέο- προσληφθέντων, σε περίπτωση αλλαγής έδρας σας ή έναρξης υποκαταστημάτων

Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανταποκρινόμενοι στις εξελίξεις και τις συνεχείς αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, στο Log-estirio E.E. προσφέρουμε και υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, είτε σε συνεργασία με το τμήμα που ήδη διαθέτετε, είτε ως ο ιδανικός εξωτερικός σας συνεργάτης.

Διατηρείτε σωστά οργανωμένα και ενημερωμένα τα αρχεία του προσωπικού σας;

 • Aναλαμβάνουμε να οργανώσουμε και να υποστηρίξουμε όλες τις πληροφορίες για το προσωπικό σας.  Άδειες, ασθένειες και εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι σωστά καταχωρημένα, ενώ σας παραθέτουμε και τα στατιστικά για το προσωπικό.
 • Διαχειριζόμαστε το παρουσιολόγιο και τα προγράμματα βάρδιας, διατηρούμε ενημερωμένο το αρχείο μεταβολών των εργαζομένων σας, παρακολουθούμε την εργατική νομοθεσία και τους κώδικες δεοντολογίας και σας έχουμε πλήρως καλυμμένους και ενημερωμένους.

Comments are closed.